ANBI-status

De Stichting Anders J Goedkoop heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Sponsors kunnen de gift aftrekken bij de belasting.

Sinds januari 2014 is het verplicht de gegevens van de ANBI-instelling op de site openbaar te maken. Hieronder vind u deze gegevens:

-Naam: Stichting Anders J Goedkoop
-RSIN/fiscaalnr: 851362849
-Postadres: Hertogstraat 5 6828ER Arnhem
-De doelstelling van de stichting is het behoud van het materieel en immaterieel erfgoed van de voormalige Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij
-De stichting tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van activiteiten die betrekking hebben op de doelstelling en de verwerving en instandhouding van materieel en immaterieel erfgoed van de voormalige ASM met het doel deze zolang mogelijk voor het nageslacht te behouden.
-de stichting werf geld via sponsoren en subsidies.
-Het bestuur bestaat uit Wouter Botman (voorzitter), Alje Tamminga (penningmeester), Steven Gerritsen (secretaris), Casper Helldörfer, Berdie de Ruiter en Annelinde Gerritsen.
-De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
-hieronder vind u de meest recente jaarrekening:

begroting 2015